ساختار مدیریتی اجرای طرح

مهندس پلاسعیدی مدیریت اجرای طرح صنایع پتروشیمی اسلام آباد غرب

مهندس عبدالعظیم پلاسعیدی

مجری طرح صنایع پتروشیمی اسلام آباد غرب

شرکت صنعتی و مهندسی استیم

شرکت مهندسین مشاور شارگان

شرکت طراحی و ساخت بینا

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

لایسنسور و مشاور انجام مطالعات طراحی اصولی

شرکت کندا ایده

مشاور آفسایت

شرکت دانشگران صنعت پروژه

(HAZOP) مشاور انجام مطالعات

GTPP پروژه

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، متولی توسعه صنعت پتروشیمی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" بر انجام امور حاکمیتی/سیاستگذاری ، نظارتی، اجرایی و سرمایه گذاری در حوزه های صنعت نفت ،گاز ، پخش و پالایش و پتروشیمی از طرف آن وزارتخانه ، با هدف جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده ، به استناد مجوز شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و موافقت معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، پروژه "متانول به پروپیلن" را بعنوان فاز اول از زنجیره تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن (GTPP) بر اساس تکنولوژی بومی سازی شده شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ، فراخوان .عمومی و آغاز نموده است.

GTPP تا تغییر به MTP تاریخچه طرح از زمان

مجوز شورای اقتصاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اجرای طرح تولید پروپیلن از متانول برای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر اخذ و پس از دو مرحله جابجائی از منطقه ویژه اقتصادی پارس فاز 2 پتروشیمی در عسلویه به منطقه ویژه اقتصادی زاگرس در 7 کیلومتری جنوب شرق اسلام آباد تغییر مکان داده و زنجیره تولید نیز کامل گردیده و از گاز طبیعی به پلی پروپیلن منتهی میگردد .

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اسلام آباد غرب
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اسلام آباد غرب

© IGPC – طرح تولید پلی ‌پروپلین از گاز طبیعی 

ارتباط با ما

    

۸۴۹۹۱: شماره تماس

 

۱۴۴نشانی:تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، شماره

کد پستی:۱۹۹۳۸۳۴۵۵۷

 GTPP@Nipc.ir : پست الکترونیک 

  

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

لایسنسور و مشاور انجام مطالعات طراحی اصولی

شرکت کندا ایده

مشاور آفسایت 


شرکت دانشگران صنعت پژوه

(HAZOP) مشاور انجام  مطالعات 

GTPP پروژه

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، متولی توسعه صنعت پتروشیمی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" بر انجام امور حاکمیتی/سیاستگذاری ، نظارتی، اجرایی و سرمایه گذاری در حوزه های صنعت نفت ،گاز ، پخش و پالایش و پتروشیمی از طرف آن وزارتخانه ، با هدف جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده ، به استناد مجوز شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و موافقت معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ، پروژه "متانول به پروپیلن" را بعنوان فاز اول از زنجیره تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن (GTPP) بر اساس تکنولوژی بومی سازی شده شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ، فراخوان .عمومی و آغاز نموده است.

GTPP تا تغییر به MTP تاریخچه طرح از زمان

مجوز شورای اقتصاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اجرای طرح تولید پروپیلن از متانول برای منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر اخذ و پس از دو مرحله جابجائی از منطقه ویژه اقتصادی پارس فاز 2 پتروشیمی در عسلویه به منطقه ویژه اقتصادی زاگرس در 7 کیلومتری جنوب شرق اسلام آباد تغییر مکان داده و زنجیره تولید نیز کامل گردیده و از گاز طبیعی به پلی پروپیلن منتهی میگردد .

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اسلام آباد غرب
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اسلام آباد غرب

© IGPC – طرح تولید پلی ‌پروپلین از گاز طبیعی 

ارتباط با ما

    

۸۴۹۹۱: شماره تماس

 

۱۴۴نشانی:تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، شماره

کد پستی:۱۹۹۳۸۳۴۵۵۷

 GTPP@Nipc.ir : پست الکترونیک